Nieuwsbrief / Newsletter

 

Huisartsenpraktijk Kalkmarkt

Beste patient(en)
 
De afgelopen weken waren voor ons allemaal onwerkelijk en onzeker. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. De genomen maatregelen zijn voor velen van ons ingrijpend.
 
Op dit moment lijkt de acute crisis achter ons te liggen maar het coronavirus is nog niet verdwenen. We zijn nu in een fase aangekomen waarin we moeten zoeken naar manieren om het gewone leven weer op te pakken, maar met handhaving van de maatregelen om het virus zo min mogelijk kans te geven weer mensen te besmetten. Met deze brief willen wij u graag informeren op welke wijze wij de zorgverlening binnen de huisartsenpraktijk gaan invullen.
 
Ons uitgangspunt is: zorg dragen voor goede medische zorg maar voorkomen dat we binnen de muren van de huisartsenpraktijk elkaar besmetten.
 
Onze praktijkruimte is niet al te groot en daardoor is het moeilijk afstand te houden in de gang en de wachtkamer. We kunnen daardoor minder patiënten ontvangen op de praktijk.
 
De nieuwe werkwijze:
 • Het inloopspreekuur is tot nader order gesloten
 • Kom niet zonder afspraak naar de huisartsenpraktijk maar bel eerst
 • Het is voorlopig niet mogelijk via de webagenda een afspraak in te plannen
 • De praktijkassistente zal telefonisch uitgebreid uw klachten doornemen en aanvullende vragen stellen. Dit is nodig om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten
 • De praktijkassistente is opgeleid om uw klachten goed te beoordelen. De assistente kan een goede inschatting maken of een (bel) afspraak met de  huisarts geboden is, bij twijfel wordt er overleg gepleegd met de huisarts
 • Als het nodig is dat de huisarts u ziet krijgt u een afspraak op de praktijk, kan u zelfstandig niet naar de praktijk komen dan maakt de huisarts een visite
 • Als u een afspraak heeft, kom alleen. Dit geldt natuurlijk niet voor kinderen en andere patiënten die begeleiding nodig hebben
 • Wij raden u nog steeds aan, in lijn met de informatie van het RIVM, om bij  milde verkoudheidsklachten, hoesten of koorts thuis te blijven.
 
Website
Maak gebruik van onze website voor:
 • Aanvragen herhaal recepten
 • Actuele informatie over de huisartsenpraktijk
 • E-consult
 
Praktijkondersteuning Somatiek
 • Controles voor diabetes en hart- en vaatziekten kunnen wij beperkt inplannen.U ontvangt hiervoor een uitnodiging
 • Spirometrie tot nader order niet mogelijk
 • Stoppen met roken d.m.v. telefonisch contact

Praktijkondersteuning GGZ
 • Psychologische begeleiding kunnen wij beperkt inplannen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
De praktijkondersteuners Noor Gimbrere en Emilie Sordam, zijn telefonisch bereikbaar voor overleg.
 
Het belangrijkste is: wij zijn telefonisch bereikbaar. Heeft u klachten, vragen of zorgen, u kunt ons altijd bellen.
 
Bedankt voor uw begrip. We doen ons uiterste best om binnen de huidige omstandigheden de best mogelijke zorg te leveren.
 
 
Namens het hele team van Huisartsenpraktijk Kalkmarkt
 

Dear patient (s)

The past few weeks have been surreal and uncertain for all of us. The coronavirus has a major impact on our daily lives. The measures taken are drastic for many of us.

At the moment, the acute crisis seems to be behind us, but the coronavirus has not yet disappeared. We have now entered a phase where we need to find ways to return to normal life, but to maintain measures to minimize the risk of infecting people again. With this letter we would like to inform you how we are going to fill in the care provision within the general practice.

Our starting point is: ensuring good medical care, but preventing us from infecting each other within the walls of general practice.

Our practice space is not too large, which makes it difficult to keep a distance in the hallway and waiting room. As a result, we can receive fewer patients at the practice.
 
The new method
 • The walk-in consultation hour is closed until further notice
 • Do not come to the general practice without an appointment, but call first
 • It is not possible, for the time being, to schedule an appointment via the web agenda
 • The practice assistant will extensively go through your complaints by telephone and ask additional questions. This is necessary to make the best possible estimate of the nature and urgency of your possible complaints
 • The practice assistant is trained to properly assess your complaints. The assistant can make a good estimate of whether a (call) appointment with the GP is required. If in doubt, consultations will be held with the GP
 • Afterwards we strive to keep the waiting time on the phone as short as possible, we ask for your patience if the waiting time is longer than 5 minutes
 • If it is necessary for the GP to see you, you will receive an appointment at the practice. If you cannot come to the practice independently, the GP will make a visit
 • If you have an appointment, come alone. Of course, this does not apply to children and other patients who need guidance
 • We still advise you, in line with the information from the RIVM, to stay at home with a mild cold, cough or fever

Website
Use our website for:
 • Request repeat recipes
 • E-consultations
 • Current information about the general practice
 
Practical support Somatics
 • We can schedule checks for diabetes and cardiovascular disease to a limited extent. You will receive an invitation for this
 • Spirometry not possible until further notice
 • Quit smoking by means of call

Practice support GGZ
 • We can schedule psychological counseling to a limited extent. You will receive an invitation for this.
The practice assistants Noor Gimbrere and Emilie Sordam can be reached by telephone for consultation.

Most importantly, we are available by phone. If you have any complaints, questions or concerns, you can always call us.

Thank you for your understanding. We do our utmost to provide the best possible care within the current circumstances.


On behalf of the entire team of Huisartsenpraktijk Kalkmarkt
 
 
Copyright © 2020 Huisartsen Kalkmarkt, All rights reserved. 


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Email Marketing Powered by Mailchimp